องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และบริการจัดเก็บค่าขยะเชิงรุกให้แก่ประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และนำโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอำันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

 

2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10